آقای شهردار می دانم که نمی دانید!

۱۰۰۱

جناب شهردار می دانم که نمی دانید قفل زده بر باب توسعه و آبادانی این شهر طی صدارت شما و اعضای شورای شهر به گونه ای می باشد که دقل الباب آن سالها بطول می انجامد/جسارت برگرداندن البرز شرقی به سازمان خصوصی سازی و دسترسی به پولهای بلوکه شده در آن راهکار دیگری جهت اجرای پروژه های نیازمند اعتبار می باشد که اگر این اقدام صورت پذیرد بزرگترین خدمت شورای شهر و مدیریت شهری به شاهرود خواهد بود Read More

آزموده های شهرستان و کارگروهی بنام”حمایت از فرودگاه شاهرود”!

Screenshot_2017-01-26-21-29-1400

چندی پیش تصویری از کارگروه حمایت از فرودگاه شاهرود در کانال مجازی نماینده شهرستان منتشر شد که مورد انتقاد بسیاری از شهروندان قرار گرفت.تصویری با چهره های ثابت طی ۱۷ سال گذشته که تنها تفاوت آن با تصاویر ادوار گذشته،تغییر البسه های بر کرسی نشستگان آن است.هرچند برخی حتی همان لباس هایشان هم تکانی نخورده ..چه رسد به رشد فرودگاه شهر Read More