موضوع انتقال آب سرچشمه‌های زرین گل به شاهرود برای همیشه متوقف شد

fujf

دهها مورد پوهن مثبت از حقوق مردم شاهرد به حلقوم کتولی ها در ازای دریافت آب سرچشمه های زرین گل ریخته شده است،اما بد عهدی این جماعت و عافیت طلبی برخی مسئولان شاهرودی و سکوت عجیب آنان، موجبات تضییع میلیاردها تومان از بیت المال مسلمین و حق و حقوق قانونی مردم شریف شهرستان شاهرود گردید.تا به کی سکوت؟؟ Read More