انتقاد مدیر آموزش و پرورش از شهردار شاهرود در جلسه امروز فرمانداری

۱۶۳۱۸۷۶

میرابوالحسنی: یکی از شهرداران شهرهای مجاور در زمان بازگشایی مدارس نظافت و آب پاشی حیاط را انجام داد در حالیکه اینجا به دعوت ما در جلسات رسمی هم پاسخ نمیدهند و حضور خود در شورایی به این مهمی را الزام آور نمیدانند.. Read More