- شاهرودنیوز - http://www.shahroodnews.in -

رفیق بازی چاوشی؛مقاومت کاتب و نیاز استان به یک دردمند

استان سمنان نشان داده به هیچ استانداری وفا نکرده و در مدت زمان کوتاهی هرکسی را که به کرسی