- شاهرودنیوز - http://www.shahroodnews.in -

حضور برخی چهره های دو رو در تجمعات مانع حضور قاطبه مردم میشود

مطالبه تعطیلی معدن بوکسیت تاش امری نیست که براحتی بتوان از آن چشم پوشی کرد.اما چرا در تجمع اخیر، علیرغم اطلاع رسانی گسترده و چراغ سبز برخی مسئولین، همه مردم پای کار نیامدند؟ این گلایه ای بود که بسیاری از حاضرین و غایبین در این تجمع خودجوش از مردم داشتند.
اما یکی از مهمترین #استدلال های مردم و موثرین برای عدم حضور در اینگونه تجمعات، حضور چهره هایی است که خودشان هم نمیدانند با خودشان چند چندند!
برخی از آنها همان کسانی هستند که در ماجرای بردن اداره کل راه خیابان ها را می بستند و فریاد وا اسلاما سر میدادند و چند روز بعدش از رفتن اداره کل راه استقبال کردند و افرادیکه مانع از رفتن این اداره کل شده بودند را لعن و نفرین نمودند!!

این جماعت یادآور شعبان بی مخ هایی هستند که هر روز تابع اوامر یک ضلع قدرت بودند و تنها کارویژه آنها عربده کشی آنهم بدون مخ بود!

قطعا حضور شعبان بی مخ ها در تجمعات دلسوزانه عناصر شهری موجب ریزش مردم از اهداف عالی گروهها خواهد شد.مردم نیز با وجود چنین چهره هایی که مواضع و حالشان از صبح تا به شب معلوم و معین نیست، آنچنان که انتظار میرود ، پای کار نخواهند آمد والا جمع کردن این بساط با حضور مردم امری آسان بود.